Geen producten
English Nemecký Rakúsky Schweizer Nederlands Español
FAQ            Contact

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wat is AVG?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens vanaf die datum in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Persoonlijke gegevens kunnen alles zijn waardoor een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit kan een naam, een adres of zelfs een IP-adres zijn. Het omvat geautomatiseerde persoonlijke gegevens, maar ook pseudoniem gemaakte gegevens. Persoonsgegevens kunnen worden onderverdeeld in: gewone, bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens.

Lees hier meer informatie over AVG en het onderscheid tussen de verschillende categorieën persoonsgegevens:

eugdpr.org

autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat verandert er precies?

De GDPR zorgt onder meer voor:

 • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
 • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Wat betekent dit voor u?

Onder de AVG krijgt de burger wiens persoonsgegevens worden verwerkt meer en verbeterde privacyrechten. Dit geldt dus ook voor klanten van Kamagra24Online.com. U heeft bijvoorbeeld meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. De volgende privacy rechten voor u als betrokkene zijn er onder de AVG:

 • Het recht op dataportabiliteit.
  Dit is een nieuw recht om persoonsgegevens over te dragen. Het houdt in dat u het recht heeft om bepaalde persoonsgegevens te ontvangen die wij als organisatie van u hebben.
 • Het recht op vergetelheid.
  Dit is een nieuw recht om ‘vergeten’ te worden. Het houdt in dat wij als organisatie in een aantal gevallen persoonsgegevens of uw account wissen als u hierom vraagt.
 • Recht op inzage.
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. U heeft het recht om ons te vragen welke gegevens wij van u hebben. U mag ook vragen deze gegevens in te zien, hetgeen steeds mogelijk zal zijn binnen uw Mijn Kamagra24Online.com account.
 • Recht op rectificatie en aanvulling.
  Dit is het recht om bepaalde persoonsgegevens van u te laten wijzigen. Of om uw persoonsgegevens aan te vullen. Wij als organisatie zijn er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist zijn. En dat wij deze gegevens actualiseren als dat nodig is of wanneer u daarom vraagt.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
  Dit geeft u in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van uw gegevens; in dit geval door of namens Kamagra24Online.com.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De AVG geeft u recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. In zo’n geval zal Kamagra24Online.com de verwerking van uw persoonsgegevens moeten stoppen of beperken.
 • Het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.
  Dat betekent dat wij als organisatie verplicht zijn om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Dit zal in de privacyverklaring op de website terugkomen.

Kamagra24Online.com is op dit moment druk bezig met de implementatie van de AVG binnen haar organisatie, zodat Kamagra24Online.com per 25 mei 2018 voldoet aan hetgeen van haar wordt verwacht op het gebied van privacy. Uitgangspunten daarbij zijn: transparantie, verantwoording, juistheid, doelbeperking, gegevensbeperking, bewaarbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid. Een volgende stap op het gebied van privacy als een van de kernwaarden van Kamagra24Online.com